Eenvoudig bestellen
Rugby assortiment
Exclusief voor leden

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de verkoper en
de koper gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering
van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste
geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de koper
gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.
2. Aanbiedingen/orders
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper
schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.
3. Verkoper kan tot de aflevering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.
3. Gewicht, kwaliteit en adviezen
1. De verkoper heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen
hoeveelheid te leveren en in rekening te brengen, waarbij de metingen en de
wegingen van de verkoper als bindend zullen gelden.
2. Behalve voor het feit dat de verkochte goederen ten tijde dat deze de fabriek of
het pakhuis van de verkoper verlaten, voldoen aan de normen, die bij de verkoop
van deze goederen gelden, waaronder de door de verkoper aan de koper bekend
gemaakte specificaties, verleent de verkoper geen enkele uitgesproken of
stilzwijgende garantie.
3. Verwerkings-, toepassings- en andere adviezen, evenals begeleiding en
instructies, leggen de verkoper geen verantwoordelijkheid op voor de uitvoering
en het eindresultaat. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.
4. Prijzen
1. Alle prijzen gelden inclusief BTW
2. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is
overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de
bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire.
5. Prijsverhogingen
1. De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen
te verhogen, indien na een offerte of na het totstandkomen van de overeenkomst
de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de
overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
2. Onder grondstoffen en hulpmateriaal worden in ieder geval verstaan: elektriciteit,
goederen die de verkoper van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten,
overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies.
3. Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 5% geeft de koper het
recht de overeenkomst te beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot
uiterlijk twee weken nadat de verkopen hem van de prijsverhoging in kennis heeft
gesteld.
6. Levering/leveringstermijnen
1. De levering van de goederen geschiedt op het opgegeven afleveradres. 
2. De bestelling kan op aangeven van de koper ook afgehaald worden bij Buurman Facilitaire Producten. 
3. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen
verzuim van de verkoper opleveren. Koper zal echter in dat geval gerechtigd zijn
te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden,
bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 12, de koper gerechtigd is
eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet
uigevoerde gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in
verzuim is.
4. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te
leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm
te ontvangen.
5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming heeft verleend.
6. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen
7. Reclames
1. Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de
overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te
reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen
vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden
terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had
kunnen constateren, doch uiterlijk twee weken na factuurdatum.
2. Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aanspraken jegens de
verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in
geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering
reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een
vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper
kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende
partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen
dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebracht bedrag
crediteren.
3. Telefonische reclames dienen binnen de in 7.1 gemelde termijn schriftelijk te
worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van
productienummers etc.
4. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel
de verpakking van het product door de koper of derden.
5. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door de
verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor
het door het beoogde gebruik, tenzij de koper voor of bij het sluiten van de
overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft medegedeeld dat de goederen
deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen
schriftelijk heeft gegarandeerd.
8. Betaling
2/5
1. Betaling geschiedt conform de aangeboden mogelijkheden in de webshop.
2. Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit andere
hoofde door de koper ingediende reclames geven de koper niet het recht de
betaling op te schorten.
3. In geval van niet tijdige betaling is de koper wettelijke rente verschuldigd en is hij
gehouden tot vergoeding van alle door de verkoper ter inning van openstaande
rekeningen te maken buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van
het achterstallige bedrag vermeerderd met de eventueel verschuldigde rente, of,
indien dit hoger is, een bedrag van € 680,67.
4. Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de
koper hij enige betaling toerekent.
9. Omzetbonus
Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle
aankopen, waarover de bonus wordt toegekend, betaald zijn en koper ook al zijn overige
verplichtingen is nagekomen. Verkoper is gerechtigd om al hetgeen koper aan verkoper
verschuldigd is in mindering te brengen op de bonusuitkering.
10. Emballage
Ledige emballage dient door koper direct aan verkoper te worden gemeld, waarna
verkoper deze op haar kosten zal laten ophalen. Eerst nadat koper een door verkoper
opgemaakte creditnota van het statiegeld heeft ontvangen, kan hij het bedrag van deze
creditnota op zijn schulden in mindering brengen.
11. Risico/eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde
goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na
aflevering over op de koper.
2. Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper
totdat de koper de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in
artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in
het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij
de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter
beschikking van de verkoper moet stellen.
3. Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van verkoper een pandrecht
te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door
verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.
12. Zorgplicht
Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen
handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel
reputatie van de merken van de verkoper zouden kunnen worden aangetast.
13. Aansprakelijkheid
1. Ieder aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buitencontractuele
aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van tweemaal
de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde
goederen.
2. Mocht de in artikel 13.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van
verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de
3/5
aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van
koper en letselschade.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen
omzetschade, winstderving en goodwill schade.
4. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die
verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de
tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.
5. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het voor de niet of niet deugdelijk
geleverde goederen in rekening gebrachte bedrag, minus emballage kosten, vóór
omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
14. Overmacht
1. Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak
(overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal
de verkoper gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de
goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn
beëindigd.
2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als
de koper gerechtigd zijn door kennisgeving aan de andere partij, de
overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder
rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie,
onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen,
ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen,
misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of
bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie
de verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van
machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de
verkoper - onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst was te voorzien - die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
5. Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke
te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.
15. Ontbinding
1. Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is
verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen
partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te
beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
1. De koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander
bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd;
2. Hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling
vraagt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het
vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben,
4/5
terstond in zijn geheel opeisbaar.
3. In geval van faillissement dan wel surséance van betaling van de koper is de
verkoper gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan de koper is
verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen
partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde
gedeelte te beëindigen. Artikel 15.2 is van overeenkomstige toepassing.
4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigde partij op
volledige vergoeding van door hem geleden schade.
16. Verrekeningsbeding
Verkoper is bevoegd om op de bedragen die hij uit welken hoofde ook ver- schuldigd is
aan koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen, in
mindering te brengen de bedragen die verkoper uit welken hoofde ook, te vorderen
hebben van koper of andere tot dezelfde groep als koper behorende vennootschappen.
Deze bepaling laat onverlet enig beroep dat verkoper op verrekening kan doen. Partijen
vrijwaren elkaar en elkaars groepsmaatschappijen voor aanspraken tot nakoming van
betaling van bedragen die op grond van dit artikel in mindering zijn gebracht.
17. Geschillen
1. Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van
toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De bepalingen van de Eenvormige wet inzake de internationale koop van
roerende lichamelijk zaken (LUVI, 's Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11
april 1980) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in
Nederland.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
5/5
 

WAT IS RUGBY?

Het spel Rugby is eigenlijk gebaseerd op simpel landje veroveren. Twee ploegen moeten onder leiding van een scheidsrechter proberen de ovale bal achter de laatste lijn op de grond te drukken.

Het Rugbyspel wordt gespeeld door twee ploegen van vijftien spelers; acht voorwaartsen en zeven driekwarten. De voorwaartsen proberen de bal te veroveren en de driekwarten boeken terreinwinst.

 

Powered by CCV Shop software webshop